Stanovy

STANOVY

ZAPSANÉHO SPOLKU

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

 

PREAMBULE

Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických aktivit a při vědomí nesporného přínosu těchto sdružení i jednotlivců pro rozvoj slávistické kopané) a ve snaze vytvořit platformu pro účast dalších slávistů se ustavuje občanské sdružení Fanklub SK Slavia Praha – fotbal (dále také „Fanklub“). Fanklub založily SK Slavia Praha – fotbal a.s., PRAŽSKÝ KLUB PŘÁTEL FOTBALOVÉ SLAVIE, o.s. a FOTBALOVÝ ODDÍL SK SLAVIA PRAHA - ODBOR PŘÁTEL, o.s.

Na základě a k aplikaci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přijala valná hromada občanského sdružení s názvem Fanklub SK Slavia Praha - fotbal na svém řádném zasedání v Praze dne 23. listopadu 2014 nové stanovy.

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 1. Fanklub SK Slavia Praha – fotbal, z.s. (dále také „spolek“ nebo „Fanklub“), je dobrovolným sdružením občanů, založeným v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 83/1990 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších zákonů a předpisů.
 1. Název spolku: Fanklub SK Slavia Praha – fotbal, z.s. (Zkratka: Fanklub Slavia).
 1. Sídlo spolku: PRAHA 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00.

 

II. POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ FANKLUB SK SLAVIA PRAHA – FOTBAL

 1. Hlavním posláním Fanklubu SK Slavia Praha – fotbal, z.s. je soustavná činnost směřující k podpoře SK Slavia Praha – fotbal a.s., případně její následnické instituce v jakékoliv právní formě (dále také “Slavia-fotbal”), zprostředkování toků a výměny informací mezi Slavia-fotbal a jednotlivými sdruženími či spolky přátel Slavie-fotbal. Jednotlivé body spolupráce mezi Fanklubem a Slavia-fotbal upravuje Smlouva o spolupráci a partnerství mezi oběma subjekty.

 1. Fanklub se ve své činnosti opírá o své členy. Fanklub podporuje činnost svých členů a koordinuje akce, vedoucí ke zvýšení prestiže Slavie-fotbal.

 1. Fanklub zabezpečuje a podporuje tyto oblasti a formy práce:

  a) Koordinuje společné akce a postupy a zaměřuje se na úzkou spolupráci s vedením Slavia-fotbal a se svými členy.

  b) Organizuje sportovní, kulturní společenské a propagační akce, včetně zájezdů, a účastní se akcí, pořádaných svými členy a podobnými spolky nebo společnostmi.

  c) Shromažďuje názory a podněty svých členů k činnosti Slavia-fotbal a projednává je s příslušnými orgány této společnosti.

  d) Zajišťuje potřeby jednotlivých členů Fanklubu, zejména při obsazování jimi pořádaných besed, zajišťování různých soutěží apod.

  e) Organizuje pravidelná setkání svých členů s vedením Slavia-fotbal a jeho orgány a působí tak na bezprostřední výměnu informací. K tomu využívá všechny dostupné prostředky, včetně internetových zpráv a jiných společných materiálů (např. tiskovin) s aktuálními články o dění ve Slavii-fotbal. Vydává propagační a tiskové zprávy a materiály.

 1. Fanklub vstupuje do spolupráce s jinými podobně zaměřenými spolky či společenstvími. Zájemcům o vytvoření místních nebo zájmových spolků, které se chtějí zapojit do činnosti Fanklubu, poskytuje Fanklub poradenskou činnost.
 1. Fanklub se zaměřuje i na vznik a koordinaci činnosti místních nebo zájmových skupin, v nichž se sdružují fanoušci SK Slavia Praha– fotbal a.s. a které mají zájem se aktivně zapojovat do činnosti Fanklubu.

 

III. ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ VE FANKLUBU

 1. Řádným členem Fanklubu se může stát každá fyzická osoba, která se ke členství dobrovolně přihlásí a souhlasí s posláním a stanovami Fanklubu. Fyzické osoby mají hlasovací právo po dovršení 15 let.
 1. Zasláním přihlášky a zaplacením členského příspěvku souhlasí člen se zpracováním a uchováním osobních údajů a předávání osobní dat v rámci volného pohybu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
 1. Všichni řádní členové Fanklubu mají stejná práva i povinnosti.
 1. Každý řádný registrovaný člen Fanklubu, který uhradil příspěvky na běžný rok, obdrží legitimaci, která jej opravňuje k účasti na akcích pořádaných nebo spolupořádaných Fanklubem, jakož i k čerpání výhod, které poskytuje členům Fanklubu SK Slavia Praha-fotbal a.s.
 1. Členství ve Fanklubu zaniká:
  a) vystoupením
  b) vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků po dobu delší než 1 rok
  c) vyloučením pro zvláště závažné provinění nebo porušení interních pravidel a předpisů
  d) vyloučením z důvodů porušení stanov Fanklubu
  e) ztrátou právní způsobilosti
  f) úmrtím člena

  O opatření podle bodu b), c) a d) rozhoduje výbor Fanklubu. Člen má právo se odvolat k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Odvolání má odkladný účinek.

 

IV. ČESTNÉ ČLENSTVÍ VE FANKLUBU

 1. V zájmu respektování historických tradic, vývoje slávistické kopané a přínosu dříve vzniklých sdružení a jejich podpory Slavia-fotbal se ustanovuje čestné členství. Čestným členem Fanklubu se může stát fyzická osoba.
 1. Seznam čestných členů vede a aktualizuje výbor Fanklubu.
 1. O přijetí dalších čestných členů může rozhodnout výbor Fanklubu aspoň dvoutřetinovou většinou, a to na návrh řádného člena Fanklubu.
 1. Každý čestný člen Fanklubu, obdrží legitimaci, která jej opravňuje k účasti na akcích pořádaných nebo spolupořádaných Fanklubem, jakož i k čerpání výhod, které poskytuje členům Fanklubu SK Slavia Praha – fotbal a.s.

 

V. ORGÁNY FANKLUBU

 1. Statutárními orgány Fanklubu jsou:
  a) Valná hromada členů.
  b) Výbor
  c) Kontrolní komise
 1. Valná hromada

  2.1. Řádná valná hromada se koná jedenkrát za dva roky.

  2.2. Mimořádná valná hromada se schází, rozhodne-li o tom výbor Fanklubu, požádá-li o její svolání kontrolní komise nebo jedna pětina členů Fanklubu s hlasovací právem.

  2.3. Valná hromada zejména:
  a) rozhoduje o vzniku a zániku Fanklubu, v případě zániku o majetkovém vypořádání
  b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice Fanklubu
  c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov Fanklubu
  d) odvolává a volí výbor a kontrolní komisi Fanklubu
  e) projednává zprávu o činnosti Fanklubu
  f) schvaluje zprávu o hospodaření a majetku Fanklubu
  g) schvaluje rozpočet a výši členských příspěvků
  h) podle potřeby zřizuje odborné komise
  i) stanovuje hlavní směry činnosti Fanklubu pro příští období

  2.4. Valná hromada (řádná i mimořádná) je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů.

  2.5. Valná hromada jedná podle jednacího řádu schváleného valnou hromadou. Není-li před zahájením valné hromady podán pozměňující návrh, platí jednací řád použitý při předchozí valné hromadě. Volby do výboru Fanklubu a do kontrolní komise probíhají podle volebního řádu schváleného valnou hromadou, jehož schvalování a změny se provádějí stejně jako u jednacího řádu.
 1. Výbor Fanklubu
  3.1. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodáře a dalších 3 členů, pověřených příslušnými úkoly podle rozhodnutí výboru. Je volen podle rozhodnutí valné hromady na 2 roky.

  3.2. Řídí činnost Fanklubu v období mezi konáním valných hromad. Zajišťuje dodržování stanov a plnění usnesení valné hromady, popř. ustanovení sjednaných smluv.

  3.3. Svolává a připravuje jednání valné hromady, zpracovává návrhy a plány, rozpočty a zprávy o činnosti Fanklubu

  3.4. Zajišťuje vedení členské evidence, účetnictví, evidenci majetku a provádění jeho inventarizace, vedení administrativy, archivní službu a popř. další úkoly podle rozhodnutí valné hromady.

  3.5. Zajišťuje vydávání a distribuci informativních zpráv, bulletinů a periodik, vedení webové stránky apod. a propagaci činnosti a jednotlivých akcí, pořádaných Fanklubem nebo s jeho účastí.

  3.6. Zajišťuje spolupráci s jinými sdruženími a společnostmi, popř. jmenuje zástupce Fanklubu v orgánech, jichž je Fanklub členem, nebo, vyplývá-li to z uzavřených dohod.

  3.7. Kooptuje další členy výboru, pokud dojde v období delším než 1 měsíc před konáním valné hromady ke snížení zvoleného počtu členů výboru. Ke kooptaci je zapotřebí souhlasu 2/3 zbývajících členů výboru.

  3.8. Výbor Fanklubu je kolektivní statutární orgán, který za Fanklub činí právní úkony. Jménem Fanklubu jedná předseda, místopředseda nebo z jejich pověření člen výboru. Je-li pro právní úkon právním řádem ČR předepsaná písemná forma, pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje nejméně dvou podpisů, a to předsedy a místopředsedy anebo předsedy a pověřeného člena výboru. Stejně tak k uzavírání smluvních vztahů ve věcech majetkových, přesahujících rámec částky 10.000,- Kč je třeba vždy podpisu předsedy a místopředsedy anebo předsedy a pověřeného člena výboru.

  3.9. Výbor se schází minimálně jednou za tři měsíce.

  3.10. Výbor se sejde k projednání konkrétních návrhů vždy (nejpozději do 14 dnů), požádá-li o to kontrolní komise nebo jedna pětina členské základny. Výbor hlasuje aklamací (není-li určeno hlasováním výboru jinak), rozhoduje většina, v případě stejného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy.

  3.11. Činnost členů výboru je čestná. Valná hromada může schválit způsob ocenění činnosti člena výboru.

  3.12. K zajištění chodu činnosti může výbor vydávat potřebné pokyny a směrnice. Činnosti, jejichž plnění vyplývají ze zákonů a jiných právních předpisů, může výbor zajišťovat prostřednictvím pověřených třetích osob.

  3.13. Členství ve výboru zaniká:
  a) odstoupením z funkce
  b) odvoláním z funkce pro neplnění povinností nebo pro hrubé porušení stanov Fanklubu, přičemž k odvolání člena výboru z funkce musí být 2/3 souhlas zbývajících členů výboru
 1. Kontrolní komise Fanklubu
  Kontrolní komise (dále také KK) je tříčlenná. Je volena podle rozhodnutí valné hromady na 2 roky.

  4.1. Je orgánem, který kontroluje soustavně činnost Fanklubu, zejména pokud jde o dodržování stanov výborem a jednotlivými členy, dodržování schválených plánů a rozpočtů a usnesení valných hromad. Kontroluje správnost evidence (účetnictví, operativní), zejména pokud jde o majetek a závazky a placení členských příspěvků.

  4.2. Kontrolní komise ze svého středu volí předsedu. Kontrolní zprávy předává průběžně s návrhy opatření k odstranění nedostatků výboru Fanklubu na valných hromadách. Podrobnosti o způsobu kontroly a zprávách o jejích výsledcích může upravit vnitřní směrnice, kterou na návrh kontrolní komise schvaluje výbor Fanklubu. Členové KK se mohou zúčastňovat schůzí výboru FK bez práva hlasovat.

  4.3. Pro doplňování členů, hlasování, odměňování a zánik členství platí obdobně ustanovení platná pro výbor Fanklubu.
 1. Pracovními orgány Fanklubu jsou stálé a dočasné komise (skupiny).
  5.1. Stálé komise zřizuje valná hromada, dočasné komise výbor. Úkolem komisí je zabezpečovat konkrétní akce Fanklubu (soutěže, turnaje, společenské akce, zájezdy apod.) Stálou či dočasnou komisi řídí vedoucí, jímž může být člen výboru nebo některý pověřený člen Fanklubu. Účast v komisích je dobrovolná. Komise může být vytvořena též pro záležitosti organizačního charakteru (např. pro archiválie).

 

VI. MAJETEK FANKLUBU A HOSPODAŘENÍ

 1. Zdrojem majetku Fanklubu jsou zejména:
  a) členské příspěvky
  b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti
  c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
  d) dotace
  e) dary
  f) sponzoring
 1. Majetek Fanklubu je vlastnictvím jako celek. O převodech práva hospodaření s majetkem i jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výbor Fanklubu.
 1. Vlastní hospodářská činnost se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Příjmy rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům Fanklubu.
 1. V případě ukončení činnosti tohoto spolku a po vyrovnání všech závazků a pohledávek rozhodne o vypořádání zbylého majetku valná hromada Fanklubu.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Toto znění stanov nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou dne 23.11.2014.
 1. Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění.